Selecteer een pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN ROLUFLEX

Ces clauses sont en néerlandais. Chaque partie déclare maîtriser cette langue suffisamment pour comprendre les clauses. These conditions are in Dutch. Every party understands this language enough to understand the conditions. Diese Bedingungen sind in Niederlandisch. Jede Vertragspartei versteht diese Sprache und damit die Bedingungen ausreichend.

 • 1. Toepassingsgebied van de algemene voorwaarden

De website www.roluflex.be (hierna gezamenlijk: de Website) is een initiatief van de besloten vennootschap Dorcha BV met ondernemingsnummer 0783.803.550 onder commerciële benaming Roluflex (hierna: Roluflex), gevestigd te Zwartzustersvest 27 bus 106, 2800 Mechelen. 

Alle opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd conform de hierna volgende algemene voorwaarden, die tevens worden vermeld op de website www.roluflex.be. 

De “klant” is eenieder met wie Roluflex in een contractuele relatie staat of komt te staan. De “consument” is iedere klant die natuurlijke persoon is en die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. De “partijen” zijn Roluflex en de klant  samen. De klant gaat bij opdrachtverstrekking (hierna: overeenkomst) akkoord met deze voorwaarden. 

De algemene voorwaarden van de klant, of enige andersluidende algemene voorwaarden in orders, bestelbons of andere, zijn niet van toepassing, behoudens een uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord tussen de partijen. 

Zo er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

 • 2. Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

Uit offertes, prijsopgaven of (raam)overeenkomsten uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.

Offertes binden Roluflex gedurende een termijn van 2 weken vanaf de opsteldatum, voor zover zij door de klant voorbehoudloos worden aanvaard. Deze aanvaarding dient uitdrukkelijk te gebeuren, door de ondertekening en terugzending door de klant van de offerte. Tot aan deze aanvaarding door de klant, kan Roluflex deze weliswaar ten allen tijde herroepen. De klant dient offertes te controleren op fouten en na te gaan of het voorstel overeenstemt met zijn noden en wensen. Als de klant de offerte aanvaardt mits aanpassingen of voorwaarden, of slechts gedeeltelijk, of buiten de voormelde termijn, heeft de offerte haar bindende kracht verloren en geldt deze aanvaarding als een aanbod van de klant aan Roluflex. Bij aanbod van de klant aan Roluflex, komt de Overeenkomst tot stand: indien Roluflex het aanbod van de klant uitdrukkelijk aanvaardt, of indien Roluflex het aanbod van de klant impliciet aanvaardt door de uitvoering te starten, of indien Roluflex aan de klant een (nieuwe) offerte opmaakt die door de klant voorbehoudloos wordt aanvaard. Een offerte omvat enkel wat er uitdrukkelijk in staat vermeld, zolang de voorraad strekt, en geldt enkel voor de ene opdracht of bestelling waarvoor zij werd opgemaakt, zonder te binden voor andere of volgende (aanvragen tot) samenwerkingen. Zij dient op dat vlak strikt te worden geïnterpreteerd. Alle noodzakelijke of bijkomend gevraagde werken of kosten waarvoor niet uitdrukkelijk prijs werd gegeven, zijn ten laste van de klant. Zo zijn bvb. de bijkomende veiligheidsmaatregelen die niet bekend zijn op het moment waarop de offerte wordt overhandigd, niet inbegrepen in de offerteprijs. De klant dient Roluflex voorafgaandelijk in te lichten over alle specifieke (gekende, reële of mogelijke) gevaren in verband met de uit te voeren werken. De klant is verplicht om Roluflex op de hoogte te stellen van de aanwezigheid van schadelijke stoffen zoals asbest. Roluflex behoudt zich het recht voor om zijn opdracht te staken wanneer dergelijke stoffen tijdens de werken worden ontdekt. Zelfs bij absoluut forfait kunnen meerwerken en meerkosten met alle middelen van recht worden bewezen en aangerekend. Alle bedragen zijn excl. BTW, behalve indien anders vermeld. BTW, belastingen en andere taksen, tegenwoordige of toekomstige, zijn steeds ten laste van de Klant.

De klant is verplicht om binnen de zeven (7) werkdagen alle nodige documenten te bezorgen aan Roluflex, bij gebreke waaraan de opdracht van rechtswege en zonder enige nodige communicatie wordt beëindigd lastens de klant en Roluflex wordt ontlast van enige verbintenis en aansprakelijkheid. De klant zal in zulk geval een nieuwe offerte dienen aan te vragen.

Conform het Wetboek Economisch Recht erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen. Roluflex kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om het bestaan van de overeenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

De klant is diegene die de opdracht heeft gegeven, tenzij uitdrukkelijk blijkt dat deze handelt in naam en voor rekening van een derde en alle nodige gegevens, zoals naam, adres en facturatiegegevens, van deze derde tegelijkertijd zijn overgemaakt aan Roluflex. De klant is verantwoordelijk voor het juist en volledig informeren van Roluflex omtrent zijn noden en zijn situatie.

Roluflex is niet verantwoordelijk voor de onvolledige of onjuiste opgave door de klant van de facturatiegegevens. Indien de klant een correctie vraagt van een uitgeschreven factuur, houdt Roluflex zich het recht voor een administratieve kost aan te rekenen ten belope van € 10,00.

 • 3. Prijzen en tarieven

Al onze prijzen en tarieven zijn uitgedrukt in euro. De prijzen ten aanzien van consumenten zijn steeds inclusief btw en andere taksen. De prijzen ten aanzien van professionele klanten zijn steeds exclusief btw en andere taksen. Alle extra vracht-, leverings- of portokosten en andere bijkomende kosten (bijv. voor installatie of montage en voor bepaalde betaalmethoden) zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs. Dergelijke kosten worden steeds uitdrukkelijk aangegeven in de laatste stap van onze online bestelprocedure. Alle prijsopgaven zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals bijvoorbeeld bij evidente onjuistheden of ontoegankelijkheid bij levering, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Roluflex worden gecorrigeerd. Merk op, dat bovenstaande voorbeelden als niet-limitatief moeten worden beschouwd. 

Klachten omtrent de prijs(zetting) moeten binnen zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

 • 4. Betaling

4.1. Algemeen

De overeenkomst komt tot stand vanaf de aanvaarding door de klant van de offerte van Roluflex. Vanaf dat moment is de klant betalingsplichtig.

Ingeval de opdrachtgever niet de klant zou zijn, blijft de opdrachtgever desalniettemin hoofdelijk, minstens in solidum, gehouden tot betaling van alle met zijn opdracht corresponderende facturen.

De klant die een bestelling wil plaatsen heeft de keuze tussen een volledige vooruitbetaling, een gedeeltelijke vooruitbetaling bij bestelling (30%) en betaling saldo (70%) bij levering, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Roluflex behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

Wanneer gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling is overeengekomen, kan de klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. Wanneer bijvoorbeeld de uitgever van de kredietkaart van de klant weigert in te stemmen met de betaling is, Roluflex in geen enkel geval verantwoordelijk voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van de bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De klant dient de facturen van Roluflex in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

Iedere betaling dient per bancaire overschrijving te gebeuren op volgend bankrekeningnummer:

IBAN: BE39 7350 6069 6019

BIC: KREDBEBB

Roluflex kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Eventuele uitbreidingen van de betalingsmogelijkheden zullen bekendgemaakt worden via de Website.

4.2. Laattijdige of onvolledige betaling

Elke schuld die op de vervaldag geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft door de klant die geen consument is, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest van 10% per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag van de betaling alsook een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd maken van 10% op de bij de vervaldag openstaande hoofdsom, met een minimum van 100 euro per hoofdsom, onverminderd het recht om een hogere schade te vorderen, en onverminderd het recht op vergoeding van de gerechtskosten (waaronder de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding) en uitvoeringskosten.

Indien de klant een consument is, zal een interest verschuldigd zijn aan de rentevoet conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (i.e. de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten, zoals gedefinieerd door artikel 2 van die wet). Dit vanaf de eerste kalenderdag die volgt op de dag waarop een eerste herinnering aan de consument wordt verzonden, indien de schuldeiser een KMO is. Tevens zal in dat geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn als volgt: 20,00 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 150,00 euro; 30,00 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500,00 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500,00 euro is; 65,00 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,00 euro met een maximum van 2.000,00 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500,00 euro is. 

Deze interesten zijn slechts opeisbaar en het schadebeding is pas verschuldigd na een ingebrekestelling op duurzame drager onder de vorm van een eerste herinnering conform art. XIX.2. WER en na het verstrijken van de respijttermijn die dit wetsartikel voorziet, als de Consument zijn schuld binnen deze termijn niet heeft betaald. Dit betreft de kosten van minnelijke invordering en laat onverminderd het recht op vergoeding van de kosten van gerechtelijke invordering zoals gerechtskosten (waaronder de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding) en uitvoeringskosten. De eerste ingebrekestelling is kosteloos. Vanaf een tweede ingebrekestelling kan hiervoor een kost worden aangerekend van 7,50 euro vermeerderd met de op het ogenblik van de verzending geldende portokosten.

Elke schuld die op de vervaldag geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft door Roluflex zal vanaf ingebrekestelling dezelfde interesten en schadebeding blootstellen, berekeningsvoet weliswaar verminderd met twee procent (per jaar, bij interesten). Deze vergoeding ligt iets lager, gezien partijen menen dat het economisch risico van Roluflex bij wanbetaling door de klant vaak hoger ligt dan omgekeerd. De klant aanvaardt deze vergoedingen en werkwijze als gelijkwaardig.

In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Roluflex het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak tot schadeloosstelling.

Beide partijen verklaren wederkerig dat bovenstaande vergoedingen geen onevenwicht doen ontstaan, niet onevenredig zijn aan het nadeel dat door de andere Partij kan worden geleden, en niet te boven gaan aan de schade die zij bij aanvang van de Overeenkomst konden vaststellen, in geval van wanprestatie door de andere Partij.

 • 4. Leveringstermijn

De levering- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Roluflex, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Roluflex kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor het verlies van zending door derden of beschadigingen tijdens de verzending. 

Roluflex draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de producten tot op het moment van levering of afhaling. Het risico van de producten gaat over op de klant zodra de klant of een door hem of Roluflex aangewezen derde partij de bestelde producten in ontvangst neemt.

 • 5. Uitvoering, wijzigingen en intrekking van opdrachten

Roluflex zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Roluflex het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, al dan niet in onderaanneming.

Elke wijziging van de opdracht door de klant dient schriftelijk te gebeuren en geeft in principe aanleiding tot een nieuwe offerte, en dit naar eigen inzicht en beslissing van Roluflex. Roluflex is in dat geval gerechtigd de termijn en/ of het tarief aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.

Elke annulering van de overeenkomst door de klant dient te gebeuren per aangetekend schrijven. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door Roluflex. In geval van aanvaarding van de annulering is de klant, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de prijs van de offerte, tenzij Roluflex een hogere schade aantoont of anders bepaald.

De klant is gehouden een normale toegankelijkheid van het leveringsadres te voorzien. Indien in de overeenkomst de plaatsing van de goederen werd bedongen, is de klant gehouden de plaatsing mogelijk te maken van de desbetreffende goederen. Indien de levering of plaatsing door ontoegankelijkheid vertraging zou oplopen of de veiligheid in het gedrang zou brengen, houdt Roluflex zich het recht voor de levering uit te stellen en een meerprijs aan te rekenen. Ook vertraging wegens het niet tijdig meedelen van nodige informatie en stukken en sleutels kan doorgerekend worden aan de klant.

 • 6. Wettelijke garantie

De wettelijke garantieplicht conform de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, is onverkort van toepassing op deze algemene voorwaarden. Iedere consument geniet een wettelijke garantietermijn van twee (2) jaar. De consument kan beroep doen op deze wettelijke garantie wanneer het geleverde product niet overeenkomt met het gevraagde of bestelde product (non-conformiteit) zoals bepaald in de overeenkomst, voor zover hij deze niet-conformiteit niet kon vaststellen bij de ontvangst van het product.

 • 7. Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Roluflex, of diens onderaannemers, geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Roluflex, of diens onderaannemers, niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.

Bij overmacht worden de verplichtingen van Roluflex opgeschort. In dat geval is zij enkel verplicht te leveren, dan wel haar andere verbintenissen uit te voeren, van zodra dit redelijkerwijze mogelijk is.

Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Roluflex niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien Roluflex bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Roluflex gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 • 8. De door de klant verstrekte gegevens

De klant zal vooraf of tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan Roluflex alle inlichtingen evenals documentatie en terminologie verstrekken die nodig zijn voor de goede uitvoering van de gevraagde prestaties of leveringen. De klant is tevens verantwoordelijk voor het tijdig bekomen van de nodige stedenbouwkundige en andere administratieve vergunningen en goedkeuringen, en draagt ook de verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan.

Roluflex is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van incorrecte of onvolledige gegevens die werden verstrekt door de klant.

 • 9. Aansprakelijkheid

Roluflex is niet aansprakelijk voor schade die een klant of een derde lijdt door gebruik van een door ons geleverd product, tenzij de schade is ontstaan door ons opzet of grove schuld. 

In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft Roluflex de keuze om de gebreken te herstellen of hiervoor een schadevergoeding te betalen.

Roluflex is enkel aansprakelijk voor schade ingevolge haar opzet, haar zware fout of die van haar aangestelden (bij B2C ook die van haar lasthebbers) of, behoudens overmacht, het niet-uitvoeren van haar essentiële (B2B) of voornaamste (B2C) verbintenissen. Indien meerdere schadegevallen voortvloeien uit dezelfde fout, worden zij aanzien als één schadegeval. 

Haar aansprakelijkheid is per schadegeval beperkt tot eenmaal het bedrag van de voor de uitvoering van de opdracht afgesproken of werkelijk gefactureerde prijs (hoogste van de twee). Zulks in elk geval met als maximum de werkelijke tussenkomst van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Roluflex, valt de eventuele franchise ten laste van de klant. 

In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op ontegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

Roluflex zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor:

 • Gebreken veroorzaakt door de dubbelzinnigheid van de geleverde documenten of mondeling gegeven informatie door de klant;
 • Gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van o.m. gebruiks- en winstderving, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens.

Indien bij de prijsvraag of bestelling onvolledige of verkeerde inlichtingen rond kwaliteitseisen worden gegeven, kan Rolufkex niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen.

 • 10. Ontbinding

Roluflex is, indien de klant niet aan zijn verplichtingen voldoet, of in het geval van kennelijk onvermogen, vereffening of faillissement van de klant, gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 • 11. Privacy en GDPR

De klant geeft de uitdrukkelijke toestemming aan Roluflex om alle gegevens, nodig voor de opdracht, inclusief bijzondere persoonsgegevens (art. 8 en 9 GDPR), te verwerken in het kader van de samenwerking voor één of meer doeleinden. Voor meer details verwijst Roluflex naar haar privacy policy.

 • 12. Geschillenregeling

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Roluflex en klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen op te maken.

Een eventueel in gebreke blijven van Roluflex om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.

Op alle onder deze algemene voorwaarden gedane offertes en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

In geval van geschillen omtrent de interpretatie, de toepasselijkheid, de beëindiging, de opzeg of de uitvoering van de overeenkomst, dan wel de inhoud van deze voorwaarden of enige andere hiermee gelieerde onderwerpen, met uitsluiting van de betaling van onbetwiste facturen, verbinden de partijen zich ertoe om vooraleer enige gerechtelijke actie te ondernemen, een beroep te doen op bemiddeling door een erkend bemiddelaar, en dit op straffe van onontvankelijkheid.

Onverminderd bovenstaand gegeven, en voor alle andere kwesties, zullen alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, bij de Belgische territoriaal bevoegde rechter te Antwerpen aanhangig worden gemaakt, die uitsluitend bevoegd is. Partijen kiezen het Nederlands als taal voor de rechtspleging.