Selecteer een pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN ROLUFLEX

 • 1. Toepassingsgebied van de algemene voorwaarden

De website www.roluflex.be (hierna gezamenlijk: de Website) is een initiatief van de besloten vennootschap Dorcha BV met ondernemingsnummer 0783.803.550 onder commerciële benaming Roluflex (hierna: Roluflex), gevestigd te Zwartzustersvest 27 bus 106, 2800 Mechelen. 

Alle opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd conform de hierna volgende algemene voorwaarden, die tevens worden vermeld op de website www.roluflex.be. De klant gaat bij opdrachtverstrekking (hierna: overeenkomst) akkoord met deze voorwaarden.

De algemene voorwaarden van de klant, of enige andersluidende algemene voorwaarden in orders, bestelbons of andere, zijn niet van toepassing, behoudens een uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord tussen de partijen.

Zo er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

 • 2. Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

Offertes worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege Roluflex. Offertes gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 2 weken na opmaak.

Uit offertes, prijsopgaven of (raam)overeenkomsten uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.

De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke, mondelinge of online aanvaarding door de klant van de offerte van Roluflex of (indien geen offerte is uitgebracht) door schriftelijke of online bevestiging van Roluflex van een door de klant verstrekte opdracht. De klant is verplicht om binnen de zeven (7) werkdagen alle nodige documenten te bezorgen aan Roluflex, bij gebreke waaraan de opdracht van rechtswege en zonder enige nodige communicatie wordt beëindigd lastens de klant en Roluflex wordt ontlast van enige verbintenis en aansprakelijkheid. De klant zal in zulk geval een nieuwe offerte dienen aan te vragen.

Conform het Wetboek Economisch Recht erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen. Roluflex kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om het bestaan van de overeenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

De klant is diegene die de opdracht heeft gegeven, tenzij uitdrukkelijk blijkt dat deze handelt in naam en voor rekening van een derde en alle nodige gegevens, zoals naam, adres en facturatiegegevens, van deze derde tegelijkertijd zijn overgemaakt aan Roluflex.

Roluflex is niet verantwoordelijk voor de onvolledige of onjuiste opgave door de klant van de facturatiegegevens. Indien de klant een correctie vraagt van een uitgeschreven factuur, houdt Roluflex zich het recht voor een administratieve kost van € 50,00 aan te rekenen.

 • 3. Prijzen en tarieven

Al onze prijzen en tarieven zijn uitgedrukt in euro. De prijzen ten aanzien van consumenten zijn steeds inclusief btw en andere taksen. De prijzen ten aanzien van professionele klanten zijn steeds exclusief btw en andere taksen. Alle extra vracht-, leverings- of portokosten en andere bijkomende kosten (bijv. voor installatie of montage en voor bepaalde betaalmethoden) zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs. Dergelijke kosten worden steeds uitdrukkelijk aangegeven in de laatste stap van onze online bestelprocedure. Alle prijsopgaven zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals bijvoorbeeld bij evidente onjuistheden of ontoegankelijkheid bij levering, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Roluflex worden gecorrigeerd. Merk op, dat bovenstaande voorbeelden als niet-limitatief moeten worden beschouwd. 

Klachten omtrent de prijs(zetting) moeten binnen zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

 • 4. Betaling

De overeenkomst komt tot stand vanaf de aanvaarding door de klant van de offerte van Roluflex. Vanaf dat moment is de klant betalingsplichtig.

Ingeval de opdrachtgever niet de klant zou zijn, blijft de opdrachtgever desalniettemin hoofdelijk, minstens in solidum, gehouden tot betaling van alle met zijn opdracht corresponderende facturen.

De klant die een bestelling wil plaatsen heeft de keuze tussen een volledige vooruitbetaling, een gedeeltelijke vooruitbetaling bij bestelling (20%) en betaling saldo (80%) bij levering. Roluflex behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

Wanneer gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling is overeengekomen, kan de klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. Wanneer bijvoorbeeld de uitgever van de kredietkaart van de klant weigert in te stemmen met de betaling is, Roluflex in geen enkel geval verantwoordelijk voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van de bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

Iedere betaling dient per bancaire overschrijving te gebeuren op volgend bankrekeningnummer:

IBAN: BE39 7350 6069 6019

BIC: KREDBEBB

Roluflex kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Eventuele uitbreidingen van de betalingsmogelijkheden zullen bekendgemaakt worden via de Website.

Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 200,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de wet van 14 augustus 2021 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Roluflex het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak tot schadeloosstelling.

De klant dient de facturen van Roluflex in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

 • 4. Leveringstermijn

De levering- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor Roluflex, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Roluflex kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor het verlies van zending door derden of beschadigingen tijdens de verzending. 

Roluflex draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de producten tot op het moment van levering of afhaling. Het risico van de producten gaat over op de klant zodra de klant of een door hem of Roluflex aangewezen derde partij de bestelde producten in ontvangst neemt.

 • 5. Uitvoering, wijzigingen en intrekking van opdrachten

Roluflex zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Roluflex het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, al dan niet in onderaanneming.

Elke wijziging van de opdracht door de klant dient schriftelijk te gebeuren en geeft in principe aanleiding tot een nieuwe offerte, en dit naar eigen inzicht en beslissing van Roluflex. Roluflex is in dat geval gerechtigd de termijn en/ of het tarief aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.

Elke annulering van de overeenkomst door de klant dient te gebeuren per aangetekend schrijven. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door Roluflex. In geval van aanvaarding van de annulering is de klant, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de prijs van de offerte, tenzij Roluflex een hogere schade aantoont of anders bepaald.

De klant is gehouden een normale toegankelijkheid van het leveringsadres te voorzien. Indien in de overeenkomst de plaatsing van de goederen werd bedongen, is de klant gehouden de plaatsing mogelijk te maken van de desbetreffende goederen. Indien de levering of plaatsing door ontoegankelijkheid vertraging zou oplopen of de veiligheid in het gedrang zou brengen, houdt Roluflex zich het recht voor de levering uit te stellen en een meerprijs aan te rekenen.  

 • 6. Wettelijke garantie

De wettelijke garantieplicht conform de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, is onverkort van toepassing op deze algemene voorwaarden. Iedere consument geniet een wettelijke garantietermijn van twee (2) jaar. De consument kan beroep doen op deze wettelijke garantie wanneer het geleverde product niet overeenkomt met het gevraagde of bestelde product (non-conformiteit) zoals bepaald in de overeenkomst, voor zover hij deze niet-conformiteit niet kon vaststellen bij de ontvangst van het product.

 • 7. Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Roluflex, of diens onderaannemers, geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Roluflex, of diens onderaannemers, niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.

Bij overmacht worden de verplichtingen van Roluflex opgeschort. In dat geval is zij enkel verplicht te leveren, dan wel haar andere verbintenissen uit te voeren, van zodra dit redelijkerwijze mogelijk is.

Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Roluflex niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien Roluflex bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Roluflex gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 • 8. De door de klant verstrekte gegevens

De klant zal vooraf of tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan Roluflex alle inlichtingen evenals documentatie en terminologie verstrekken die nodig zijn voor de goede uitvoering van de gevraagde prestaties of leveringen.

Roluflex is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van incorrecte of onvolledige gegevens die werden verstrekt door de klant.

 • 9. Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die een klant of een derde lijdt door gebruik van een door ons geleverd product, tenzij de schade is ontstaan door ons opzet of grove schuld.

In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft Roluflex de keuze om de gebreken te herstellen of hiervoor een schadevergoeding te betalen.

De schadevergoeding waartoe Roluflex op basis van deze overeenkomst kan aansprakelijk zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 75 % bedragen van de waarde, exclusief BTW, van de offerte.

In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op ontegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

Roluflex zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor:

 • Gebreken veroorzaakt door de dubbelzinnigheid van de geleverde documenten of mondeling gegeven informatie door de klant;
 • Gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van o.m. gebruiks- en winstderving, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens.
 • 10. Ontbinding

Roluflex is, indien de klant niet aan zijn verplichtingen voldoet, of in het geval van kennelijk onvermogen, vereffening of faillissement van de klant, gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 • 11. Geschillenregeling

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Roluflex en klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen op te maken.

Een eventueel in gebreke blijven van Roluflex om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.

Op alle onder deze algemene voorwaarden gedane offertes en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

In geval van geschillen omtrent de interpretatie, de toepasselijkheid, de beëindiging, de opzeg of de uitvoering van de overeenkomst, dan wel de inhoud van deze voorwaarden of enige andere hiermee gelieerde onderwerpen, met uitsluiting van de betaling van onbetwiste facturen, verbinden de partijen zich ertoe om vooraleer enige gerechtelijke actie te ondernemen, een beroep te doen op bemiddeling door een erkend bemiddelaar, en dit op straffe van onontvankelijkheid.

Onverminderd bovenstaand gegeven, en voor alle andere kwesties, zullen alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, bij de Belgische territoriaal bevoegde rechter te Antwerpen aanhangig worden gemaakt, die uitsluitend bevoegd is.